دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده زبان و ادبیات
معرفی

مشخصات فردی

نام : فاطمه   خان محمدی

پست الکترونیکی : f-khanmohamadi@srbiau.ac.ir/

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زبان و ادبیّات فرانسه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه اصفهان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زبان، متون و ادبیّات فرانسه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه نانسی 2 ، کشور فرانسه

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زبان، متون و ادبیّات فرانسه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه نانسی 2 ، کشور فرانسه

سوابق اجرایی

-  مدیریّت گروه در مقطع کارشناسی زبان فرانسه      1384-  1388

- رییس شورای پژوهشی دانشکده ی زبان و ادبیّات از تاریخ   16/06/1391

- رییس شورای آموزشی دانشکده ی زبان و ادبیّات از تاریخ   16/06/1391

- رییس شورای انضباطی دانشکده ی زبان و ادبیّات از تاریخ   16/06/1391

- رییس کمیسیون موارد خاصّ دانشکده ی زبان و ادبیّات از تاریخ   16/06/1391

- عضو کمیته ی انتظامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران سال 1392

- سرپرست دانشکده ی زبان و ادبیّات از تاریخ   16/06/1391عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 6

سمت اجرایی در دانشگاه : سرپرست دانشکده زبان وادبیات و عضو گروه زبان وادبیات فرانسه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1383-08-15

فاطمه خان محمدی

فاطمه خان محمدی

محل خدمت:   دانشکده زبان و ادبیات

مرتبه علمی : استادیار

^